Vleermuisprotocol bijgesteld

Bericht uitgegeven door de Gegevensautoriteit Natuur op 24 februari 2012

 

uitsnede_protocol2012De Gegevensautoriteit Natuur heeft het voor dit jaar herziene‘vleermuisprotocol’ vastgesteld. Het protocol is de standaard voor onderzoeknaar soorten, aantallen en gebiedsfuncties van vleermuizen. Het beschrijft hetvooronderzoek dat nodig is om de kans op aanwezigheid van vleermuizen vast testellen. Het protocol is aangepast naar de meest recente wetenschappelijkeinzichten, na evaluatie in de periode december 2011 tot februari 2012.

 

De brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus (NGB) ende Zoogdiervereniging ontwikkelden in 2007 in overleg met de Dienst LandelijkGebied (DLG) en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) het eerste protocol.Sindsdien wordt het protocol jaarlijks geactualiseerd. Het Vleermuisprotocolheeft in de afgelopen jaren zijn nut bewezen. De organisaties zijn tevredenover de brede toepassing van het protocol bij ruimtelijke ingrepen. Dewijzigingen van dit jaar zijn gebaseerd op ervaringen en recente wetenschappelijkeinzichten. Deze leiden er toe dat het onderzoek in een aantal gevallen metminder en kortere veldbezoeken wordt uitgevoerd. Daarmee worden demaatschappelijke kosten wat verlaagd.

 

Het protocol voldoet aan de eisen die het bevoegd gezagstelt en biedt eenduidigheid over het begrip “gedegen onderzoek’’ uit deuitvoeringsregeling Flora- en faunawet. Dit onderzoek blijft nodig wanneer dezewet in de loop van 2012 wordt vervangen door het wetsvoorstel Natuurbeschermingen de Colleges van Gedeputeerde Staten bevoegd gezag worden in plaats van deStaatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het toepassenvan het protocol geeft grote mate van zekerheid dat de Dienst Landelijk Gebied bijeen ontheffingsaanvraag geen aanvullend inventarisatieonderzoek verlangt en dateen onderzoek stand houdt in een eventuele juridische procedure. In hetbijzonder als de aanwezigheid van gebiedsfuncties van vleermuizen volgens hetprotocol kan worden uitgesloten. Bijaantasting van hun leefgebied door bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en sloop vangebouwen, zijn begeleidende maatregelen en een ontheffingsaanvraag voor deFlora- en faunawet nodig, waarvoor de gegevens uit een onderzoek volgens hetprotocol komen.

 

Het vleermuisprotocol wordt gezien als hulpmiddel voorde ecologisch geschoolde ervaren vleermuiswaarnemer. Het Netwerk Groene Bureausverplicht zijn leden tot gebruik van het protocol. De Zoogdierverenigingvoldoet bij haar eigen veldwerk aan het protocol en beveelt het gebruik ervanbij iedereen aan.

 

Het protocol is te vinden op de websites van het Netwerk Groene Bureaus en de Gegevensautoriteit Natuur.