De volgende regionale werkgroepen met aandacht voor vleermuizen bestaan:

Gooise vleermuiswerkgroep
Natuur en milieu de Vechtstreek
NH zoogdieren studiegroep (NOZOS)
Vleermuisplatform Zoetermeer
Vleermuiswerkgroep Drenthe (VleD)
Vleermuiswerkgroep Boxmeer (vleerbox)
Vleermuiswergroep Gelderland (VLEGEL)
Vleermuiswerkgroep Groningen
Vleermuiswerkgroep Noord Brabant
Vleermuiswerkgroep Noord Holland
Vleermuiswerkgroep Utrecht
 
Werkgroep Flevoland
Werkgroep Friesland
Natuurhistorisch  Genootschap Limburg (NHGL)
Zoogdierwerkgroep Overijssel
Zoogdierwerkgroep Utrecht (ZOUT)
Zoogdierwerkgroep Zeeland
Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland
 

Gooise vleermuiswerkgroep

De Gooise Vleermuiswerkgroep heeft zich aangesloten bij de Vleermuiswerkgroep Noord-Holland 

 

Natuur en Milieu De Vechtstreek

Ommen heeft veel natuurschoon te bieden. U vindt er uitgestrekte bossen, heidevelden en zandverstuivingen. Aspecten van het oude rivierlandschap van de Overijsselse Vecht zijn hier nog bewaard gebleven, evenals mooie landgoederen met kleinschalig cultuurland en brede houtwallen.
Er leven in deze gebieden veel dieren, waaronder ree, das, adder, knoflookpad, ijsvogel, zwarte specht, buizerd en havik.

Onze vereniging heeft als doelstelling het mede-instandhouden van deze natuurwaarden door studie en bescherming van natuur en milieu. Wij zijn actief in Ommen en omgeving.

De vereniging bestaat uit meerdere werkgroepen en publiceert naast deze website ook via het kwartaalblad Meander.

 

NOZOS (Noord-Hollandse Zoogdieren studiegroep)

Sinds april 2012 is de NOZOS officieel een werkgroep van de Zoogdiervereniging.
De Noordhollandse Zoogdier Studiegroep (NOZOS) bestaat uit een groep van ca 45 enthousiaste vrijwilligers die samen genieten van onderzoek doen aan zoogdieren in Noord-Holland. Afgelopen jaren is actief samengewerkt met Landschap Noord-Holland vanwege het maken van de Noordhollandse Zoogdieratlas.

De Noordhollandse Zoogdier Studiegroep,is voor iedereen die interesse heeft in het voorkomen, de verspreiding en de bescherming van alle in het wild levende (inheemse) zoogdieren binnen deze Provincie.

Kijk voor contactinformatie en activiteitenoverzicht op:
http://www.nozos.nl

 

Vleermuisplatform Zoetermeer

Het Vleermuisplatform is nu een stichting die de belangen van vleermuizen in Zoetermeer en omgeving behartigt. Het platform is begonnen als een samenwerkingsverband tussen leden van diverse natuurverenigingen: KNNV, IVN, Vogelwerkgroep Zoetermeer en de gemeente Zoetermeer – als onafhankelijk platform. We werken aan veel verschillende thema’s: –gebiedsinventarisaties, -bathoppen, -autovleren, -fietsvleren, -wandelvleren. We begeleiden excursies en geven advies over spouwmuurisolatie en vleermuiskasten.

contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: www.vleermuisplatformzoetermeer.nl

Vleermuiswerkgroep Drenthe (VLeD)

Ongeveer 35 vrijwilligers, voornamelijk werkzaam  bij adviesbureaus, terreinbeheerders en overheidsorganisaties, zijn bezig met monitoring van winterverblijfplaatsen (zoals bunkers en kelders), vleermuiskasten, (kerk)zolders en inventarisatie van foerageergebieden, trekroutes en zomerverblijfplaatsen en het stimuleren en ondernemen van beschermingsmaatregelen. Daar toe worden bekende verblijfplaatsen bezocht, de aanwezige dieren gedetermineerd en aantallen geteld en inventarisatierapporten samengesteld. De tellingen vinden plaats vanaf 1966. Leden verzorgen regulier voor verschillende organisaties en op aanvraag vleermuislezingen en –excursies. Verder zijn ze waar mogelijk beschikbaar voor mensen die vleermuizen ontdekken in en rond hun huis. De werkgroep adviseert particuliere eigenaren van terreinen en gebouwen wat betreft vleermuisvriendelijke maatregelen en zo nodig opvang van gewonde of verweesde vleermuizen.  In de zomerperiode worden ’s avonds met behulp van batdetectoren en recorders en overdag met boomcamera’s en endoscopen inventarisaties uitgevoerd . Daarbij wordt gezocht naar de plaatsen waar vleermuizen jagen, rusten en langs trekken.

website: geen

contact:  Reinier Meijer, Zwartwatersweg 103, 9402 SM Assen, tel 0592 372359

email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vleermuiswerkgroep Boxmeer (Vleerbox)

De werkgroep vleermuizen maakt deel uit van IVN De Maasvallei, een vrijwilligersorganisatie die betrokkenheid bij de natuur door duurzaam handelen stimuleert. De werkgroep inventariseert en monitort de verblijfplaatsen van diverse soorten vleermuizen, constateert een gebrek aan verblijfplaatsen, doet aan educatie (lezingen en infostands).

Werkgebied

de Maasvallei, Boxmeer en Sint Anthonis. 

Contact en website

https://www.vleerbox.com

Sjef Demaret 06 40257675
Martien Bongers 06 23827733

 

Vleermuiswerkgroep Gelderland (VLEGEL)

De Vleermuiswerkgroep Gelderland (kortweg VleGel) is ontstaan ten tijde van het landelijk Vleermuis Atlas Project (VAP). Werving van medewerkers voor dit project bracht een aantal mensen bijeen onder een provinciale coördinator Gelderland. In 1991 werd besloten tot het formaliseren van de Vleermuiswerkgroep Gelderland als zelfstandige vereniging door het vaststellen van statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Doelstelling is de bestudering en bescherming van vleermuizen in Gelderland. VleGel heeft circa 120 leden en een klein aantal donateurs. Zie voor uitgebreide informatie onze website: www.vlegel.org.

Hoe is de werkgroep georganiseerd?

De werkgroep is een vereniging waarin de leden via de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering meehelpen om het beleid en het activiteitenprogramma van de vereniging gestalte te geven. Het bestuur bestaat uit vijf personen: voorzitter, secretaris, penningmeester, kennis-/actviteitencoördinator en voorlichtingsfunctionaris. Daarnaast zijn er coördinatoren voor wintertellingen, kolonietellingen, zoldertellingen, vleermuiskasten en de afhandeling van vleermuismeldingen. De provincie is opgedeeld in 15 regio's, waarin de activiteiten worden gecoördineerd door een regiocoördinator.

Ledenactiviteiten

De belangrijkste activiteit gericht op de eigen leden, is ongetwijfeld het jaarlijkse zomerkamp. Enerzijds is dit kamp bedoeld om de onderlinge band te verstevigen en ervaringen uit te wisselen, anderzijds kunnen de leden hun vaardigheden met betrekking tot onderzoekstechnieken vergroten. Verder worden in de loop van het jaar verschillende workshops georganiseerd.


Publieksactiviteiten

De werkgroep organiseert zelf geen publieksexcursies, maar diverse leden zetten zich wel in bij publieksexcursies die door anderen worden georganiseerd, b.v. IVN of bezoekerscentra. Hierbij wordt soms voorafgaand aan de excursie een korte lezing gegeven. Andere vormen van publieksvoorlichting zijn: met een kraam aanwezig zijn op b.v. milieumarkten, het schrijven van tijdschriftartikelen en het telefonisch of per email beantwoorden van vragen over vleermuizen aan allerlei personen en instanties uit de provincie.

 Vleermuisbescherming

VleGel maakt geregeld gebruik van inspraakmogelijkheden in planologische procedures als vleermuizen door de plannen bedreigd worden. De werkgroep voert zelf geen commerciële onderzoeksopdrachten uit, maar kan wel adviseren over dergelijke onderzoeken.

Wintertellingen

Elk jaar worden door de leden in ca. 230 winterverblijven de aldaar overwinterende vleermuizen geteld. De waarnemingen worden door Zoogdiervereniging VZZ opgeslagen in de landelijke zoogdierdatabank. Verder worden onderhoudswerkzaamheden aan winterverblijven verricht en geadviseerd over geheel nieuwe winterverblijven.

Koloniemeldingen

Mensen die een groep vleermuizen in huis hebben kunnen dat op vleermuis.net melden. De meldingen in Gelderland worden door de coördinator koloniemeldingen van de website gehaald en indien de soort niet bekend is vraagt hij een in de buurt wonend lid om ter plaatse de soort vast te stellen.

Kerkzolderonderzoek

In 2002 zijn alle daarvoor in aanmerking komende kerkzolders in Gelderland onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen. Sindsdien worden die zolders jaarlijks bezocht in het kader van een permanent monitoringproject.

Afhandeling vleermuismeldingen

Veel leden handelen - vaak in samenwerking met de gemeente - meldingen van vleermuizen in en rondom het huis af. Om dit werk te kunnen doen zijn in de jaren 2003-2008 samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ca. 125 afhandelaren opgeleid. Een deel van de cursisten is lid geworden van VleGel die mede daardoor recent een sterke groei doormaakte.

Overige informatie

Meermalen per jaar ontvangen de leden een ledenbrief, waarin behalve mededelingen van het bestuur ook zoveel mogelijk bijdragen van leden worden opgenomen.

 Lid / donateur worden

Iedereen met interesse in vleermuizen kan lid worden. Voor minderjarigen moet één van de ouders toestemming verlenen. Als u lid wilt worden, dan kunt u van onze website een aanmeldingsformulier downloaden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,- Na aanmelding ontvangt u een welkomstbrief, de meest recente ledenbrief en een ledenlijst. Wij werken aan een netwerk van regionale coördinatoren die o.m. nieuwe leden op weg helpen. Indien zich bij u in de buurt al een regiocoördinator bevindt, dan zal deze met u contact opnemen.

Wie wel de werkgroep wil steunen maar niet zelf activiteiten wil ondernemen, kan donateur worden door tenminste € 15 over te maken op rekeningnummer 1995893 t.n.v. Vleermuiswerkgroep Gelderland te Epe, onder vermelding van ‘nieuwe donateur’. U ontvangt een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (in maart) en kort daarna het jaarverslag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat:

website: http://vlegel.org/

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hebt u een vleermuis in huis, in de tuin of op straat gevonden of ervaart u overlast van vleermuizen, bel dan niet met het secretariaat, maar volg de aanwijzingen op deze pagina.

 

Vleermuiswerkgroep Groningen

De Vleermuiswerkgroep Groningen is rond 1990 ontstaan als werkgroep van de VZZ. Begin 2007 hebben de leden van de Vleermuiswerkgroep Groningen van de Zoogdiervereniging besloten op eigen benen verder te gaan. In 2009 is de Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen in het leven geroepen. Hierdoor kunnen wij indien nodig aan de bescherming van vleermuizen in de provincie bijdragen in een juridisch procedure.

Onze werkgroep heeft als doel door plezierige samenwerking het beoefenen van de vleermuiskunde en de bescherming van inheemse vleermuizen te bevorderen, in het bijzonder in de provincie Groningen.
Wij proberen dit doel te bereiken door:
1. Het bevorderen, begeleiden en uitvoeren van onderzoek naar het voorkomen en de levenswijze van vleermuizen.
2. Het bevorderen van contacten met en tussen actief in vleermuiskunde en –bescherming geïnteresseerde personen.
3. De publicatie van de door de leden verzamelde gegevens of waarnemingen inzake vleermuizen.
4. Het geven van voorlichting en adviezen.
5. Het onderhouden van contacten met instanties, organisaties en particulieren.
6. Het bevorderen dan wel uitvoeren van beschermingsmaatregelen.
7. Alle overige wettelijke middelen om de doelstelling te bevorderen.

De werkgroep als geheel komt eens per jaar bij elkaar ter gelegenheid van de jaarvergadering. Overige contacten verlopen onderling via overleg in kleiner gezelschappen, telefoon, email, Facebook en twitter.
Op de korte termijn richt de werkgroep zich op het verzamelen van gegevens ten behoeve van een provinciale vleermuisatlas.

 

Kijk op de website: vleermuiswerkgroepgroningen.nl

Contactpersonen
Klarissa Nienhuys, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jan van Muijlwijk: E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant (VLMWGNB)

De Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant ontstond in 1988, bij de start van het Vleermuis Atlas Project (VAP). In 1992 werden statuten notarieel vastgesteld, en was de werkgroep een zelfstandige vereniging.

Op dit moment telt de werkgroep ongeveer 100 leden waarvan de helft actief lid is. Het streven is om via een open en democratische organisatie iedereen die zich, georganiseerd, met vleermuizen bezig wil houden bijeen te brengen.

De werkgroep stelt zich ten doel het:
A. verzamelen van informatie over vleermuizen, onder andere voor het Zoogdier Monitoring Programma
B. beschermen van vleermuizen en hun leefomgeving
C. bundelen en stimuleren van de belangstelling voor vleermuizen
D. het vergroten en uitwisselen van kennis en ervaringen

Hoe is de werkgroep georganiseerd?

In de werkwijze van de werkgroep staat een open en democratische aanpak voorop. De werkgroep heeft een bestuur van 5 personen en er vinden jaarlijks 3 tot 5 bestuursvergaderingen plaats. Bestuursleden worden voor een periode van twee jaar gekozen op de Algemene Ledenvergadering.

Naast het 'besturen' van de werkgroep zijn er activiteiten die een centrale coördinatie vereisen. Daarvoor kent de werkgroep enkele taken met coördinatoren, zoals:

 • coördinatie telling winterobjecten
 • coördinatie telling vleermuiskasten
 • coördinatie telling kerkzolders
 • beheer werkgroepsmateriaal en –brochures

Veldwerk: verzamelen van informatie

De werkgroep kent verschillende soorten veldwerk:

 • jaarlijks inventarisatiekamp
 • inventarisatie door regiogroepen en individuele leden
 • monitoringsactiviteiten: (bijv. wintertellingen)
 • ophangen en controleren van vleermuiskasten

Bescherming van vleermuizen

De werkgroep houdt zich op diverse manieren bezig met de bescherming van vleermuizen:

 • Voorlichting: per jaar worden een aantal publiekswandelingen georganiseerd.
 • Opvang meldingen van klachten vleermuizen. Per jaar worden tientallen meldingen en klachten door leden opgevangen en afgehandeld, en maken diverse leden deel uit van het provinciaal meldingsnetwerk vleermuizen en steenmarters.
 • Advies over uiteenlopende onderwerpen. De werkgroep wordt met uiteenlopende zaken benaderd voor advies, onder andere over bouw en inrichting van vleermuiswinterverblijven.
 • Medewerking aan MER's en andere overheidsrapporten. Een aantal leden werkt regelmatig mee aan vleermuisonderzoek voor Milieu-Effect-Rapportages en beleidsplannen. Er is onder andere meegewerkt aan de totstandkoming van een cd-rom met een overzicht van de verspreiding van Habitatrichtlijnsoorten in Noord-Brabant.

Werkgroepsbijeenkomsten

Per jaar vinden er 5 - 7 bijeenkomsten plaats. Zij dienen voor kennisopbouw en -uitwisseling, het wekken van belangstelling en sociale contacten tussen leden. Onderwerpen zijn: herkenning van vleermuizen in winterslaap (jaarlijks herhaald), herkenning van vleermuizen in de hand, klachtenafhandeling, varia-avond (hierop kunnen allerlei zaken naar voren gebracht worden, ter uitwisselen van ervaringen bij het veldwerk) en lezingen van zoogdierdeskundigen van buiten de werkgroep.

Samenwerking met andere organisaties

Er wordt onder andere samengewerkt met de VLEN, de Zoogdiervereniging, de Vleermuiswerkgroep van het Vlaamse Natuurpunt, de Provincie Noord-Brabant, het Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedsel en diverse gemeenten.

Lid worden / Meer informatie

Wilt u lid worden van de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant? Maak dan € 10,00 p/jaar over op rekening NL48 TRIO 0198 5006 53 t.n.v. Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant te Oudenbosch (vermeld daarbij: naam, plaats en contributiejaar)
Mail tevens ook uw naam, adresgegevens en uw (mobiel)telefoonnummer naar onderstaand mailadres. Als lid steunt u de activiteiten van de werkgroep en kunt u deelnemen aan diverse werkgroepsactiviteiten.

 Kijk ook op onze website voor meer info: www.vleermuizeninbrabant.nl

Voor vragen over vleermuizen in Noord-Brabant of over de werkgroep kunt u terecht bij de secretaris:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vleermuiswerkgroep Noord-Holland

Sinds 2014 zijn de vrijwilligers die al enkele jaren intensief onderzoek deden in Noord Holland georganiseerd in een officiële werkgroep.

We zijn een actieve werkgroep met ongeveer 50 leden. Elk jaar organiseren we excursies, inventarisatie weekendjes, en andere leerzame activiteiten. Ons werkgebied is heel Noord Holland.

We organiseren activiteiten voor alle niveaus. Er zijn jaarlijks excursies voor nieuwe mensen, maar ook excursies of andere activiteiten voor mensen die het regelmatige detector werk al onder de knie hebben en meer willen leren. We helpen in kastenonderzoek, helpen waar kan met vangen en bezoeken enkele kerkzolders per jaar. Ook helpen we in meervleermuis-tellingen.

Enkele activiteiten doen we samen met andere vrijwilligersgroepen als de NOZOS, IVN’s en Ravon.

Daarnaast rijden we 3 routes voor het NEM meetnet met de batlogger.

Iedereen die wil kan lid worden. Je krijgt dan de nieuwsbrief en sommige activiteiten zijn alleen voor leden. Lid worden kan door een mail met je contactgegevens te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vleermuiswerkgroep Utrecht

Stichting Vleermuisbescherming is een lokale (actie)groep voor behoud van leefbaarheid en natuur.

Activiteiten: Bescherming, meldingen, batdetector onderzoek, wintertellingen

Website: geen

E-mail: Wieneke Huls, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vleermuiswerkgroep Zuid-Kennemerland

Vleermuiswerkgroep Zuid-Kennemerland is een samenwerking van IVN Zuid-Kennemerland, Gemeente Bloemendaal, Bioteam Bloemendaal, Vrienden van Het Bloemendaalse Bos, Thijsse’s Hof en een aantal leden van de Zoogdiervereniging.

De werkgroep heeft als doelstelling om:

 • bewoners van de regio Zuid-Kennemerland meer kennis en begrip te laten opdoen van/voor vleermuizen: wat voor dier is het en wat kan ik als inwoner van Zuid-Kennemerland zelf doen om de leefsituatie van de vleermuis te verbeteren?
 • de ambities om te ondersteunen bij lokaal beheer (beschermen en uitbreiden vleermuisverblijven door het ophangen en onderhouden van vleermuiskasten en andere voorzieningen) en
 • de vleermuizenstand in de regio te monitoren (verkrijgen van inzicht).
  De werkgroep is een partnerschap van relevante lokale- en landelijke personen en organisaties.

Activiteiten van de werkgroep:

1.       Voorlichting en kennisoverdracht:
-geven van vleermuisexcursies voor volwassenen en kinderen

-houden van lezingen

2.       Lokaal beheer:
-ophangen en onderhouden/beheer van kasten en andere verblijven

-in samenwerking met bewoners
-in samenwerking met specialisten

3.       Monitoring en onderzoek
-verrichten van metingen conform vastgesteld onderzoeksplan

-verwerken van meetgegevens door professionals (ecologen van het Bioteam)

-verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid en dichtheid van soorten in de regio Zuid-Kennemerland (biodiversiteit)
-samenwerking met relevante partners binnen (en buiten) de regio Zuid-Kennemerland (delen van onderzoeksresultaten)

 

Coördinator: Marja van Diemen

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Werkgroep Flevoland

Activiteiten: Bescherming, meldingen, batdetector onderzoek, wintertellingen

website: http://www.landschapsbeheer.net/ (vleermuizen)

Archipel 35-44
8224 HK Lelystad
tel: 0320-231971

contactpersoon: Jeroen Reinhold
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zoogdierwerkgroep Friesland

De Zoogdierwerkgroep Friesland (Sûchbistenwurkgroep Fryslân) bestaat al heel lang. De werkgroep is onderdeel van de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF). Sinds 2012 is de werkgroep aangesloten bij de Zoogdiervereniging.

Friesland is een actieve provincie met veel natuurbeleving. De werkgroep bestaat uit zeer veel actieve mensen en houdt zich bezig met zoogdierbescherming, - onderzoek en -verspreiding in de provincie Friesland. Naast het verzamelen van kennis staat het delen van die kennis en het doorgeven aan nieuwe mensen centraal. Er is een jaarlijkse bijeenkomst in het voorjaar.

Gedurende het jaar staan vele, zeer diverse, activiteiten op de planning. Voor muizen zijn er lifetrap muizenacties en worden een aantal keer per jaar braakbalpluis avonden georganiseerd. Voor vleermuizen zijn er kerkzolder tellingen en controles op winterverblijven. Via de VLEN worden de provinciale meldingen behandeld en worden geregeld bij melders bezoeken afgelegd om ter plekke
soorten vast te stellen. Daarnaast worden per jaar vele lezingen en excursies uitgevoerd.

Samenwerking

Binnen de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) werkt deze werkgroep geregeld samen met alle
andere werkgroepen. De werkgroep werkt nauw samen met de RAVON Werkgroep VissenOnderzoek
Friesland (WVOF) en vele andere soortenwerkgroepen. Daarnaast worden activiteiten vaak
georganiseerd in samenwerking met Staatsbosbeheer, It Fryske Gea of Natuurmonumenten. Vanuit
deze samenwerking streven we naar de organisatie van minstens één Fries allround kampweek/-
weekeind per jaar. Er worden ook maatwerk activiteiten begeleid van of georganiseerd met IVN- of
KNNV afdelingen, natuurverenigingen, vogelwachten en scholen.

Overig

Begin 2012 is de verspreidingsatlas “Zoogdieratlas.nl Friesland” uitgekomen waarin 67
soorten land- en zeezoogdieren vermeld staan. Deze is te vinden en te downloaden op de site
www.zoogdieratlas.nl . Het is de uitdaging van de coördinatoren en de vele actieve leden om de atlas
up-to-date te houden.

Contact:  John Melis, 06-46524630, info@fjildbiology,nl

 

Zoogdierenwerkgroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL)

Het Natuurhistorisch Genootschap is een vrijwilligersvereniging met als kerntaak natuuronderzoek in de provincie Limburg. Het doel van de vereniging is "het bevorderen van de biologische en geologische studie in Limburg en het beschermen van natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden".

activiteiten: Bescherming, meldingen, wintertellingen

website: www.nhgl.nl, https://nhgl.nl/studiegroep/zoogdieren

Zoogdiereninfolijn: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Zoogdierwerkgroep Overijssel

De Zoogdierwerkgroep Overijssel (ZWO) is opgericht in 1993. De werkgroep is erin geslaagd om, behalve een kader van leden van de Zoogdiervereniging, ook een uitgebreide achterban op te bouwen van enthousiaste niet-leden. In de provincie worden meerdere initiatieven ontplooid om in de eigen omgeving door het doen van gericht (soort)onderzoek en het doorgeven van 'losse waarnemingen' de verspreiding van zoogdieren steeds beter in beeld te brengen. Waarnemingen worden zoveel mogelijk door de waarnemer zelf ingebracht in Telmee.nl of Waarneming.nl. Het bureau van Natuur en Milieu Overijssel, waar ook het secretariaat van de werkgroep is gehuisvest, verleent ondersteuning. Het doel van de ZWO is om zoogdieren in Overijssel te beschermen in de meest brede zin. De werkgroep tracht dat te bereiken door voorlichting (klachtbehandeling), educatie en het stimuleren van onderzoek.

Activiteiten: Organiseert inventarisatiekampen; Speelt actief in op vragen en klachten omtrent zoogdieren en probeert zo effectief mogelijk adviezen te geven; Geeft voorlichting over zoogdierinventarisatie; Voert wintertellingen uit.

Atlas

In 2011 heeft de werkgroep de tweede provinciale zoogdieratlas 'De zoogdieren van Overijssel' uitgegeven.zoogdieratlas Ov

Hierin worden de resultaten van 40 jaar waarnemen (1970 t/m 2010) weergegeven. De nadruk ligt op de waarneemperiode 1999 t/m 2010. Dit boek, dat schitterende foto's bevat en van heldere teksten is voorzien, is te bestellen via de boekhandel: ISBN 90400 9312 1, maar ook te verkrijgen in de webwinkel van de Zoogdiervereniging en bij NMO in Zwolle. Een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief houdt waarnemers en ander belangstellenden op de hoogte van de activiteiten van de werkgroep en regionale ontwikkelingen met betrekking tot zoogdieren.

Lid worden

In verschillende plaatsen zijn lokale zoogdierwerkgroepen opgezet die vanuit de ZWO via de regio-coördinatoren worden ondersteund. Voor verdere informatie hierover kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat van de ZWO.

Contact

Het secretariaat van de ZWO is bij Natuur en Milieu Overijssel:

Annelies van der Blij
Stationsweg 3, 8011 CZ Zwolle
Telefoon: 038-4250960, bereikbaar tijdens kantooruren
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zoogdierenwerkgroep Utrecht (ZOUT)

Natuurlijk organiseren we zelf ook activiteiten zoals spoorzoekexcursies, vleermuiskastenmonitoring, een vleermuispoepquiz (echt waar!), braakbalpluis middagen en -avonden en lezingen. We proberen zoveel mogelijk bestaande werkgroepen en enthousiastelingen te ondersteunen. 

We willen de kennis over zoogdieren vergroten en zo het draagvlak voor en beschermingsstatus van zoogdieren in de provincie Utrecht vergroten.

Wil je meer weten of heb je leuke activiteiten over zoogdieren die je wil delen? Bezoek onze facebookpagina: ZOUT  of mail ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je kan dan ook aangeven of je lid wil worden van onze werkgroep en zo mee wil werken aan het verspreiden van kennis van zoogdieren en zelf meer kennis opdoen.

Je kan ons ook volgen op Twitter via @ZoogdierUtrecht.

Tot snel en hopelijk in het veld,

de werkgroep:
Arthur Hoffmann
Colin Beekman
Marcel Schillemans
Marco Snijder
Wieneke Huls

 

Zoogdierwerkgroep Zeeland

De Zoogdierwerkgroep Zeeland is opgericht op 1 november 1999 en is onderdeel van de Zoogdiervereniging. Het onderzoek naar de verspreiding van de noordse woelmuis op eilanden in de afgesloten zeearmen van de delta (1997) heeft de basis gelegd voor de oprichting. De werkgroep heeft als doelstellingen:

 • Het mogelijk maken en uitvoeren van onderzoek naar de verspreiding, aantalsontwikkelingen, leefwijze en mortaliteitsoorzaken van de zoogdieren in Zeeland.
 • Het bevorderen van de bescherming van de zoogdieren in Zeeland.

Activiteiten

De verwezenlijking van de doelstellingen van de werkgroep vindt plaats door:

 • Het (laten) uitvoeren van onderzoek,
 • Het beleggen van bijeenkomsten, zoals minimaal twee keer per jaar de werkgroepsvergadering en het organiseren van (veld)excursies,
 • Het verspreiden van bestaande en nieuw verworven kennis omtrent zoogdieren in Zeeland door het verzorgen van publicaties, het houden van presentaties en het geven van voorlichting aan geïnteresseerden,
 • De realisatie van beschermende maatregelen.

Atlas

Er is een boek uitgebracht in de serie Fauna Zeelandica en deze is uitgegeven door de Zoogdier Werkgroep Zeeland in samenwerking met de Stichting Het Zeeuwse Landschap. Het boek is een Zeeuwse verspreidingsatlas voor de zoogdieren. ISBN 978 9490592035

ZoogdieratlasZEELAND

Lid worden

Hoewel een groot ledenaantal niet echt een doelstelling is, kunnen mensen die zich willen inzetten voor zoogdieronderzoek en bescherming zich bij de werkgroep aansluiten. De contributie is 5 euro per jaar.

Contact

Voorzitter:
John van Vliet
Telefoon: 06-45652822
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris:
Nanning-Jan Honingh
Schoondijksedijk 35
4438 AE Driewegen
06-12883834
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland

Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland heeft tot doel om zoogdierenonderzoek door en voor vrijwilligers te stimuleren en mogelijk te maken. Daarnaast worden er ook inventarisaties uitgevoerd en/of gegevens geleverd aan overheden en andere belanghebbenden. Verder worden er ook actief gewerkt aan bescherming van zoogdieren zoals het afsluiten van bunkers voor vleermuizen en het geven van informatie en educatie.

De ZWGZH onderhoud nauwe banden met andere zoogdierorganisaties zoals De Zoogdiervereniging en Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN). Sinds 2012 maakt de ZWGZH ook onderdeel uit van de regionale samenwerkende zoogdierengroepen van de Zoogdiervereniging.

Activiteiten: zomertellingen (meervleermuis, kleine dwergvleermuis), wintertellingen, regelmatig excursies

Website: http://www.zwgzh.nl/

Bestuur:De Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland is opgericht in 1986, als onderdeel van het toenmalige vleermuizen atlasproject en is in januari 2006 geformaliseerd tot Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid- Holland. 

Nieuwsbrief
Mensen die zich willen inzetten voor zoogdieronderzoek en bescherming in Zuid-Holland kunnen zich (kosteloos) opgeven. U ontvangt dan onze ‘Nieuwsbrief' en periodiek mails waarin wij o.a. onze activiteiten aankondigen.

Contact

Rudy van der Kuil
Telefoon: 070-3652811
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.