Op 2 april 2009 stelde de Gegevensautoriteit Natuur het ‘vleermuisprotocol’ vast. Het protocol wordt de standaard voor inventarisaties van vleermuizen voor ontheffingsaanvra-gen voor de Flora- en faunawet en is ontwikkeld door het Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Zoogdiervereniging VZZ in overleg met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN). Het toepassen van het protocol geeft grote mate van zekerheid dat de DLG geen aanvullend inventarisatieonderzoek verlangt bij een onthef-fingsaanvraag en dat een onderzoek stand houdt in een eventuele juridische procedure.
 
batdetector rollinverlinde

Het protocol beschrijft het onderzoek dat nodig is om de aanwezigheid van vleermuizen vast te stellen en waarmee kan worden beoordeeld of er een ontheffingsaanvraag moet worden gedaan. Zo komen partijen niet voor onnodig hoge kosten te staan wanneer zij bij een ruimtelijke ingreep willen weten waar vleermuizen zitten. Volgens de GaN is het protocol gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten, voldoet het aan de eisen die het bevoegd gezag stelt en biedt het eenduidigheid over het begrip “gedegen onderzoek’’ uit de Flora- en faunawet. Het protocol is praktisch en goed uitvoerbaar.
 

De GaN voegt hier aan toe dat de samenwerking uniek is. Voor zover bekend is dit de eerste keer in de wereld dat vrijwilligersorganisaties, adviesbureaus en de overheid samen een standaard ontwikkelen voor het inventariseren van flora en fauna.
 

De behoefte aan het ontwikkelen van een standaard op het gebied van vleermuisinventarisatie is groot. De Flora- en faunawet schrijft namelijk voor dat bij ruimtelijke ingrepen zoals een nieuwbouwproject of de sloop van een gebouw eerst een flora- en faunaonderzoek moet worden verricht. Dit was voor de GaN, het NGB en de VZZ aanleiding om het initiatief voor een vleermuisprotocol te nemen. Het protocol bundelt de kennis over de beste veldcondities voor inventarisatie, de perioden voor onderzoek en het aantal en de duur van de veldbezoeken op basis van wetenschappelijke literatuur en praktische ervaring.
 

Het vleermuisprotocol wordt gezien als hulpmiddel voor de ecologisch geschoolde waarnemer. Het NGB gaat het gebruik van het protocol bij haar leden stimuleren. Zoogdiervereniging VZZ zal bij haar eigen veldwerk voldoen aan het protocol en het gebruik ervan bij iedereen aanbevelen. De ontwikkelkosten werden bijna geheel gedragen door de leden van het NGB.

 

Downloaden

Het protocol is te Vleermuisprotocol_2010_5_maart_2010 van www.vleermuis.net.