Het bestuur van de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) heeft in het kader van het Internationale Jaar van de Vleermuis besloten om eens wat meer aandacht te gaan besteden aan één van de meest bijzondere vleermuizen die wij in Nederland hebben, de meervleermuis. Gezien het beperkte aantal bekende kolonieplaatsen in Nederland zou het mogelijk moeten zijn hier iets van een totaalbeeld van te krijgen. Bij Zoogdiermonitoring stonden een 20-tal lokaties in het bestand, verdeeld over alle kustprovincies en de provincies Overijssel en Utrecht. Om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken en om dubbeltellingen te voorkomen riep de VLEN 22-23 juni uit tot de Landelijke Telavond Meervleermuizen 2001 (klik hier voor de oproep). Uiteindelijk bleek de gekozen datum voor de telling aan de late kant. In een aantal gevallen bleken er al jonge dieren mee uit te vliegen. Zaak dus om bij een eventuele herhaling het komende jaar 1 tot 2 weken vroeger te gaan zitten. Uit het overzicht blijkt trouwens al dat een groot aantal tellingen al voor het weekeinde van 22-23 juni heeft plaatsgevonden. In totaal zijn er in Nederland 3198 meervleermuizen geteld. Onderstaand totaaloverzicht laat zien dat er dit jaar op 25 lokaties uitvliegende meervleermuizen zijn waargenomen. In bijna al deze gevallen was hier ook sprake van een kraamkolonie. Er is behalve op de lokaties in het overzicht op nog meer lokaties naar meervleermuizen gekeken, maar het bleek dat de dieren alweer waren vertrokken en niet meer aanwezig waren. Deze lokaties zijn niet in dit totaaloverzicht opgenomen, omdat de aangeleverde gegevens van de verschillende provincies nogal verschilden en niet onderling vergelijkbaar waren. Samengevat kan gezegd worden dat ondanks de korte voorbereidingstijd we erin geslaagd zijn om toch op een groot aantal lokaties meervleermuizen te tellen. Het bestuur van de Vlen wil bij deze een ieder die aan deze tellingen heeft meegedaan hiervoor hartelijk danken. We hopen dat je volgend jaar weer van de partij kunt zijn.