Voordat je een geluid naar deze website upload, lees eerste de volgende handleiding goed door. Achtereenvolgens wordt besproken:

  • opslagcode
  • vereisten aan geluidskwaliteit
  • meesturen van spectrogrammen
  • beschrijving van de opname

 

Opslagcode 

Het is niet mogelijk om alle parameters die nodig zijn om een geluidsopname te kunnen analyseren in de naamgeving van het bestand te vatten. Om opslagproblemen te voorkomen moeten de bestanden qua naamgeving uniek zijn. We stellen voor de naamgeving van bestanden als volgt op te bouwen.

Aaaa_yyyymmdd_BbBb_V.wav

 Code Omschrijving  Voorbeeld 
 A Genus aanduiding (1e letter)  P=pipistrellus 
 aaa Species aanduiding (eerste 3 letters)  Pnat = Pipistrellus nathusii 
 yyyymmdd Jaar-maand-dag van de opname 20080101 
 BbBb Eerste twee letters voornaam waarnemer, gevolgt door eerste twee letters achternaam waarnemer 

Daniel Tuitert=DaTu

Erik Korsten= ErKo

 V Eventueel volgnummer indien je meerdere opname van dezelfde soort en datum indient  V1 
 _ Omdat gewone spaties problemen kunnen geven wordt de underscore gebruikt als scheidingsteken   

Als iemand, bijvoorbeeld Erik Korsten, twee opnamen van watervleermuizen instuurt, gemaakt op 1 januari 2008 dan stuur je die op als:
· Mdau_20080101_ErKo_V1.wav
· Mdau_20080101_ErKo_V2.wav

Waneer je in een opname twee soorten hebt zitten en je wilt de opname voor beide soorten als referentiegeluid indienen, dan dien je het zelfde bestand twee keer in. Dus een opname waarin gewone dwergvleermuizen en rosse vleermuizen te horen zijn en je vind de spectrogrammen exemplarisch voor deze soorten (in dit habitat), dan stuur je de opname twee keer onder verschillende namen in:
· Ppip_20080101_ErKo.wav
· Nnoc_20080101_ErKo.wav

Vereiste technische opnamekwaliteit


Om referentiegeluiden vergelijkbaar te houden dienen ze aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Alleen Time Expansion opnamen. Geen Heterodyning-opname of deeldetector (breedband)-opnamen. (Indien er behoefte is aan een collectie heterodyne geluiden, dan kan hier eventueel een aparte database voor worden gemaakt).
  • De geluiden zijn opgenomen als WAV op 44Khz, minimaal 8 bits resolutie (geen geluiden die in het veld als MP3, WMA o.i.d. zijn opgenomen en pas op de computer zijn omgezet in WAV. Door de compressie gaat cruciale informatie van de puls verloren waardoor determinatie onzeker(der) wordt).
  • De geluiden zijn opgenomen op een digitale drager zonder compressietechnieken, zoals CD, mini-disk, DAT, etc. Dus niet op een cassettebandje!

Meesturen van spectrogrammen


Het meesturen van spectogrammen (als GIF of JPEG) kan onder dezelfde naamgevingsmethode. Hierbij komen echter nog meer vragen over de parameters van het spectogram zelf. Ook die zou je dan willen standaardiseren. Daarom is het beter om geen spectogrammen in te sturen.
Omdat het Anabat systeem alleen spectogrammen vastlegt en geen geluid, kan hiervoor wel een uitzondering worden gemaakt.

Beschrijving van de opname.


Om bestanden goed te kunnen analyseren is een duidelijke omschrijving van de waarneming nodig. In een Word-bestand (te downloaden van de website) dienen de volgende parameters goed omschreven te worden:
Dit document krijgt dezelfde bestandsnaam als het ingestuurde WAV-bestand.

· Ppip_20080101_ErKo.doc

 A Waarneming   soort (indien bekend, anders noteren: onbekend)· datum· waarnemer· waarnemingslocatie (plaatsnaam, naam gebied, etc.)· Overige relevante kenmerken (bijv. jong dier roepend vanuit de kolonie)
 C Zekerheid determinatie   a. soort absoluut zeker · dier is in de hand gedetermineerd· dier uit bekende kolonie· dier door ter zake kundige o.a. op zicht gedetermineerd (bijv. watervleermuis boven vijver)· geluidsanalyse wijst de soort duidelijk uit (geen enkele verwarring mogelijk) b. soort niet (geheel) zeker, wel vermoedenOmschrijf waarom je het vermoeden hebt (bijv. geluid in combinatie met gedrag en habitat)c. soort niet bekend (of meerdere mogelijkheden)
 D Parameters determinatie geluidsopname  Omschrijf indien bekend de volgende parameters van de opname:a. Piekfrequentie (indien aanwezig)b. Beste luisterfrequentie (vlakste deel CF-deel) ?c. Hoogste frequentied. Laagste frequentiee. Pulslengte f. Ritme (pulsintervallen)g. Pulsvorm / structuur (ook van soc. roep)
 E  Gedrag opgenomen dier a. foeragerend / vliegend in foerageergebiedb. op vliegroute / migrerend c. zwermend bij kolonied. zwermend bij winterverblijfe. uitvliegend uit kolonief. wegvliegend uit de handg. roepend vanaf een vaste plaats h. sociaal gedrag (social calls, werfroep)
 F  Type biotoop  a. besloten habitat - dicht bos- boomkroon- in een gebouw / object (groeve, zolder, stal etc.)b. open habitat - open vlakte- uiterwaarden- weiland- (heide)veld- zandverstuivingc. half open habitat- open plek in het bos- relatief open, parkachtig landschap- relatief open tuin- houtwallenlandschapd. groot open water - grote vijver / bassin- vaart / wetering- meer / plas- riviere. klein, besloten water - kleine sloot - kleine vijver / waterpartij- klein waterbassin
 G  Afstand tot waargenomen vleermuis of vleermuizen   Indien bekend de (geschatte) afstand opgeven.
 Bijzonderheden Denk aan parameters die de echolocatie, de opname of de waarnemingen kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld: hoge dichtheid foeragerende vleermuizen bij elkaar, grote prooidichtheid, veel omgevingsgeluid, vrij harde / zachte opname.

Auteur:

Daniel Tuitert en Erik Korsten

Bron:

 test