Uitleg stroomversnelling

Stroomversnelling en knelpunten

Wat is Stroomversnelling?

In Nederland is momenteel een groot project gaande, genaamd Stroomversnelling. Dit project houdt in dat er 111.000 huurwoningen (meestal na de oorlog gebouwd) een renovatie krijgen, waarna de woning energieneutraal moet worden. Dit wordt ook wel ‘nul-op-de-meter’ (NoM) genoemd. Dit project wordt door drie grote bouwbedrijven gecoördineerd: BAM Woningbouw, Dura Vermeer en VolkerWessels. Stroomversnelling opereert ook als Vereniging onder de zelfde naam en ontwikkelt een Keurmerk. Bij de Vereniging hebben zich ook andere bedrijven aangesloten.

Hoe werkt Stroomversnelling?

Om al die woningen energieneutraal te maken is voor een rigoureuze aanpak gekozen. De woning wordt als het ware helemaal ‘ingepakt’. Dit betekent dat er vóór de bestaande gevel een compleet nieuwe voor- en achtergevel wordt geplaatst en er werkzaamheden aan het dak zijn.
De werkzaamheden per ‘eenheid’ zijn binnen twee weken  uitgevoerd, een hele straat kan ook in twee weken gedaan worden.

Wat is het probleem?

Het probleem dat daarbij speelt, is dat er ook beschermde diersoorten gebruik maken van verblijven in- of aan de woning. Denk hierbij aan Huismus, Gierzwaluw, Steenmarter en de verschillende soorten vleermuizen.
Er dreigt hier een conflict tussen milieudoelstellingen enerzijds (realiseren van energieneutrale woningen) en biodiversiteitsdoelstellingen anderzijds (behoud en versterking van populaties beschermde soorten). Over beide zijn Europese afspraken gemaakt; beide moeten daarom doorgang vinden maar kunnen elkaar in de weg zitten. De VLEN en de Zoogdiervereniging zijn ook voor de aanpak van het klimaatprobleem, onder andere door energieneutrale woningen, maar dat mag dan niet ten koste gaan van beschermde diersoorten zoals vleermuizen. Daarom onze aandacht voor dit project.

Ontheffing Flora- en faunawet

Om dit project te kunnen uitvoeren, is door de bouwbedrijven een ontheffing van de Flora- en faunawet ex art 75 aangevraagd. De staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken heeft deze ook verleend op 30 december 2015. Deze experimentele ontheffingen zijn geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017. De ontheffingen zijn verleend op grond van: volksgezondheid, groot openbaar belang en geen andere bevredigende oplossing. Er is ontheffing verleend voor artikel 11: beschadigen, verstoren en vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen. In de ontheffingen zijn voorwaarden opgenomen die je onderaan deze pagina vindt.

Fragment uit ontheffing:

“Ik verleen u ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, steenmarter, tweekleurige vleermuis, gierzwaluw en de huismus; alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het beschadigen, vernielen en verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de ingekorven vleermuis voor zover deze gelegen zijn in de provincies Limburg en/of Noord-Brabant.”

“Het betreft dus ook kraamkolonies, paarverblijven, overwinteringsplaatsen en verblijven van groepen mannetjes.”

Een lijst met ontheffingen en voorwaarden staat onderaan dit artikel, onder het kopje 'meer lezen'.

Een kaart met de locaties van de projecten is te vinden in deze link

Eisen in de ontheffing

Het is met deze ontheffing toegestaan om ook in de kwetsbare perioden te werken, mits dat niet anders kan (planning) en in dat geval voorafgaand aan de werkzaamheden de verblijven ongeschikt gemaakt worden. Voorzorgsprincipe is dus wel dat zoveel mogelijk buiten die kwetsbare periode gewerkt wordt.

Het is met deze ontheffing verplicht dat er permanente alternatieven gerealiseerd worden, door kopgevelinbouwkasten, ruimtes onder de dakgoot en boeiborden etc, voorzieningen in installatieruimtes bij hoogbouw en opbouwkasten. Er wordt dus standaard gecompenseerd: meer dan met reguliere ontheffing zou gebeuren, wat theoretisch een meerwaarde is.

Wanneer uit de “omgevingscheck” (door een deskundige, in opdracht van het bedrijf dat dit coördineert) blijkt dat er in de omgeving onvoldoende alternatieve verblijfplaatsen in het netwerk aanwezig zijn, worden tijdelijke alternatieven door middel van vleermuiskasten aangeboden.

Zorgen over uitvoering: controle nodig

De Zoogdiervereniging en de VLEN zijn bezorgd of de uitvoering zorgvuldig gebeurt. Daarom wil de VLEN dit jaar met vrijwilligers gaan controleren of de voorwaarden uit de ontheffing nageleefd worden, met name om te voorkomen dat vleermuizen gedood worden en verblijfplaatsen verdwijnen zonder compensatie. Meer hierover, zie het forum of kijk hier.

 

Achtergrondinformatie

Info over project stroomversnelling zelf: stroomversnelling.nl 

De Zoogdiervereniging is in dit project betrokken geraakt, zij het in een laat stadium. De overwegingen van de Zoogdiervereniging zijn hier te vinden: 
www.zoogdiervereniging.nl/node/1982 

De ontheffingen zelf zijn hier gepubliceerd (klik op december 2015): 
mijn.rvo.nl/besluiten-ontheffing-75-c een kopie van de ontheffingen zijn te downloaden vanaf de lijst onderaan dit artikel ('meer lezen').
 

Meer lezen:

Meer lezen