Hulp bij bouwplannen en bomenkap

Bouwplannen en bomenkap

Vleermuizen zijn wettelijk strikt beschermd, zowel in Nederland als Europa. Het beschermen van vleermuizen, hun verblijfplekken en vliegroutes (zoals bij het dempen van een waterpartij) is erg belangrijk. In het kader van de zorgplicht (art. 2 van de Flora-en faunawet) is de initiatiefnemer van een bouwproject /bomenkap verplicht om gedegen onderzoek te doen naar het voorkomen en beschermen van vleermuizen. Ook de gemeente heeft hierin een verantwoordelijkheid bij het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen. Meer informatie over hulp bij Let erop dat het onderzoek is uitgevoerd volgens het protocol vleermuizendat is te downloaden van de website van het Netwerk Groene Bureaus.

Wat te doen bij een project in uw buurt?

Indien dit niet gebeurt biedt dit voor belangengroepen de mogelijkheid bij start van uitvoering een handhavingsverzoek bij de Dienst Regelingen van het ministerie van EL&I in te dienen over mogelijke overtreding van de Flora- en faunawet. Indien de initiatiefnemer dan bij een bezoek van de handhavers geen afdoende onderbouwing kan laten zien, is er een mogelijkheid dat de werkzaamheden worden stilgelegd, en deze pas weer doorgang kunnen vinden na afdoende onderzoek. Omwonenden worden door de wet niet gezien als belanghebbers, dus u kunt niet zelf een procedure starten. De Vleermuiswerkgroep heeft helaas niet genoeg vrijwilligers om u concreet advies te geven over bouwprojecten in uw buurt. U kunt meer advies krijgen bij de Zoogdiervereniging

 

iets over lijst advies bureaus

iets over NGB

iets over wetgeving

iets over second opinion laten doen